İslam FelsefesiEski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru e-Kitap


İslam FelsefesiEski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru - Hilmi Ziya Ülken pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-09-04
YAZAR: Hilmi Ziya Ülken
ISBN: 6055063603
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,5

AÇIKLAMA:

İslâm felsefesinin özgün tarafına nüfuz etmek ne zaman mümkündür? İslâm felsefesini sadece Meşşaîlik olarak adlandırılan okul ile, yani El-Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi filozoflar ve onların felsefi mülâhazaları etrafında dönen tartışma ve yorumlar ile sınırlı tutmak doğru mudur?H. Ziya Ülken, “İslâm felsefesinin kaynakları ve etkileri ile birlikte Batı düşüncesinin bir halkası gibi ele almak ve ‘filo¬zoflar’ diye sınırlanmış kadroyu mümkün olduğu kadar aşmak”tan bahsederken, alanında artık bir klasik olan bu ufuk açıcı kitabında esas olarak çok daha geniş bir çerçeve çiziyor ve düşünce tarihimizin imkânlarına ve keşfedilmeyi bekleyen gerçek potansiyeline işaret ediyordu.İslâm felsefesinin kaynağında özellikle Harran’da Yakubî ve Nesturî manastırlarında Süryaniceden Arapçaya çevri¬len Yunan klasiklerinin ve dolayısıyla Yunan felsefesinin etkisi çok büyüktü. Gene eski Hint ve İran düşüncelerinin de rolü vardı. Bu felsefe “Akdeniz geleneğinin bir halkası” olarak değerlendirilirse en büyük etkiyi Ortaçağ Batı felse¬fesi üzerinde yapmıştır.Peki, eksiksiz bir İslâm felsefesi tarihi yazmak için sadece Yunan felsefesi ile Avrupa felsefesi arasındaki bu köprü görevi üzerinde mi durulacaktır? Yoksa Ülken’in vurgu-ladığı gibi kelam, fıkıh ve tasavvuf alanlarında çok önemli eserler vermiş İslâm düşünürlerinin çalışmalarında felsefi olan kısımlarının modern metotlarla ve farklı açılardan ele alınıp, özellikle filolojik incelemelerin yapılmasıyla mı ancak gerçek bir İslâm felsefesi ve düşüncesi tarihine ulaşı¬lacaktır?İmam Âzam, İbn Arabî, Sadreddin Konevî, Molla Câmî, İmam Rabbânî, Molla Sadra, İbn Seb’in, Cürcânî, Fahreddin Râzî, Taftazânî, Sirâceddin Urmevî, Molla Fenârî, Kemalpaşazâde vb. gibi İslâm düşünürlerinin eserlerinin in¬celenmesi, monografilerinin ve kitaplarının yayımlanmasıyla İslâm felsefesinin özgün tarafına nüfuz etmenin müm-kün olacağının ısrarla üzerinde duran H. Ziya Ülken’in de¬yişiyle henüz bir eşikte bulunuyoruz. 

...len Yunan klasiklerinin ve dolayısıyla Yunan felsefesinin etkisi çok büyüktü ... İslam Felsefesi : Eski Yunan'dan Çağdaş Düşünceye Doğru ... . Gene eski Hint ve İran düşüncelerinin de rolü vardı. Peki, eksiksiz bir İslâm felsefesi tarihi yazmak için sadece Yunan felsefesi ile Avrupa felsefesi arasındaki bu köprü görevi üzerinde mi durulacaktır? "İslâm felsefesi, önce Helenistik kaynaklara ve Yunan-Hint etkilerini birleştiren iran kaynaklarına dayanarak doğduğu, sonra Arapça'dan Latince'ye geçmek suretiyle Batı Ortaçağı'nı etkilediği... "İslâm felsefesi, önce Helenistik kaynaklara ve Yunan-Hint etkilerini birle ... İslam Felsefesi : Eski Yunan'dan Çağdaş Düşünceye Doğru ... ... "İslâm felsefesi, önce Helenistik kaynaklara ve Yunan-Hint etkilerini birleştiren iran kaynaklarına dayanarak doğduğu, sonra Arapça'dan Latince'ye geçmek suretiyle Batı Ortaçağı'nı etkilediği......