Kader Risalesi e-Kitap


Kader Risalesi - Bediüzzaman Said Nursi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2009-10-01
YAZAR: Bediüzzaman Said Nursi
ISBN: 6054285006
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,3

AÇIKLAMA:

Malum olsun ki; Kader ile cüz´-i ihtiyârî mes´elesi, Âlem-i İslâm´da en ziyâde medâr-ı münâkaşa olmuş bir mes´ele-i îmâniyedir. Bu hususta Cebrîye ve Mu´tezile denilen fırak-ı dâlle ile hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkasının hulâsa-i beyânları şöyledir:Cebriye mezhebi: "Cüz´i ihtiyârî tabir-i diğerle irâde-i insâniye mevcud olmakla beraber irade-i insaniyenin tercih gücü yoktur. Çünkü mahluktur. İnsanın iradesiyle işlediği fiillerde kader hâkimdir. Tercih eden kaderdir. Dolayısıyla mes´uliyet kadere aittir. Ef´âl-i insâniye aynen alem ve âlemdeki fıtrî kànunlar gibidir. Yani nasıl ki, kainatın ve kainattaki fıtri kanunların Allah´a karşı iradeleri yoktur. Allah dilediği şekilde yaratır. Bu noktada mevcudat-ı alem, mes´ul değillerdir. Öyle de insanın işlediği fiillerde dahi tercih gücü yoktur. Dolayısıyla insan fiillerinden mes´ul değildir." Diyor.Mu´tezile: "İnsanın iradesiyle işlemiş olduğu şer fiillerinde kaderin taallûku yoktur. Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyenin şer kısmı doğrudan doğruya insandan sudûr eder. Bu noktada sâdece cüz´-i ihtiyârîye inanmak var, kadere inanmak yoktur." Diyor.Bu iki mezhebe mukabil, hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkası ise; "Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyede, kat´î olarak hem cüz´î irâdeye hem de kadere berâber inanmak lâzımdır."der

...maatin yolu çok veciz şekilde açıklanmıştır ... Kader | Kurannuru Bediuzzaman Risaleinur ... . Şimdi de bu satırları okuyoruz Risâle-i Nûr'da tabiatı çürüten ve tevhîdi isbât eden bütün delîller, bu nevî kaderi isbât etmektedir. Bununla berâber Kader Risâlesi'nde teklîfî kader asıl, tekvînî kader ise tebeî olarak işlenmektedir. Kitabın ismi gayet güzel ve tam da bu hususta bilgi edinmek isteyenlerin aradığı şekilde: Hasan el-Basrî'ninKader Risalesi ve Şerhi. Kader Risalesi'nin tercümesine ise 90. sahifede ... PDF Kader Risalesi ... . Kader Risalesi'nin tercümesine ise 90. sahifeden sonra. ...olmayacağını düşünmüş olmalı ki bu gayesini Hasan-ı Basrî Hazretleri'nin Kader Risalesi üzerinden yapıyor. Ama Kader Risalesi hakkındaki bilgilere ancak 66. sahifeden sonra müşerref oluyorsunuz. ...çalışması yani Kader Risalesi'nin izah metinleri hakkında şunu samimıyetle ifade ve itiraf etmemiz gerekiyor Kitabın tamamını yukarıda verdiğimiz adreslerden okuyabilirsiniz. Kader Risalesi - 26. Saîd Nursî hazretlerinin Kader Risalesi'nde kaydettiği gibi, kader geçmişe ve musibetlere karşı ümitsizliğin ve üzüntünün ilâcı olarak kullanılabilir. Kader Risâlesi. Hiçbir şey yoktur ki, hazîneleri Bizim yanımızda olmasın. [Kader ile cüz-i ihtiyârî iki mesele-i mühimmedir. Ona dâir Dört Mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız.] 1.3.7 Kader ve Cüz'î İradenin Bağdaştırılması. [23] Bahaeddin Sağlam, Kur'an, Hadis ve Risale-i Nur'da Kader İle İrade, 1. B. , İstanbul, Tebliğ Yayınları, 2010, s. 28. Bu konuyu ilk ele alanlardan Hasan Basrî Kader Risalesi adlı metninde miladi 7. - 8. yüzyıllarda İslam'ın ilk teorik sorunu olan kader meselesini; insanın özgürlüğü bağlamında ele almıştı. Risale ilâ Abdilmelik b. Mervân fi'l-kader: Hasan-ı Basri'nin en meşhur risâlesidir. Risalede, insanın irade ve sorumluluğunu tamamen kaldıran kader anlayışı tenkit edilmektedir. Nur risalesi (kendi tâbirleriyle risale-i nur) denilen sayıklama kitapları pek çoktur. Dinleyelim: (Kader Risalesi, 26. söz.) «Kader ve cüz-i ihtiyarî imâna taalluk eder, ilim ve nazariyeye değil. Kitapta üç ana başlık var. İlk bölümde Hasan el-Basri'nin hayatı, ikinci bölümde Kader Risalesi'nin önemi anlatılıyor. Son olarak üçünc...