Divan Edebiyatı Yazıları e-Kitap


Divan Edebiyatı Yazıları - Tahirü'l Mevlevi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-04-08
YAZAR: Tahirü'l Mevlevi
ISBN: 6057683366
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,99

AÇIKLAMA:

Edebiyatımızın verimli isimlerinden Tâhirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun), ömrünü hem edebiyat, tarih ve İslâm tarihi araştırmalarına adamış, hem de şair ve yazar kimliğiyle edebiyatımıza hizmet etmiştir. Ondan geriye kalan kitaplar dışında, dergilerde kalan yazılarının çokluğu ve şimdiye kadar derlenmemiş olması onun araştırmalarına tam olarak nüfuz etmemizi zorlaştırmaktadır. Oysa onun kitap haline gelmiş yazıları dışında dergi sayfalarında kalanları da, bugün Türk edebiyatı tarihi için birer kaynak vazifesi görmektedir. Elinizdeki eser Tâhirü’l-Mevlevî’nin dergi sayfalarında kalmış “Divan Edebiyatı”na dair yazılarını bir araya getiren “Birinci Kitap”tır.Edebiyat alanındaki yazılarını, Türk edebiyatı tarihine hizmet etmek ve bu hususta karanlık kalmış noktaları aydınlatmak maksadıyla kaleme alam Tâhirü’l-Mevlevî’nin özellikle "Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar" serisinden çıkan kitaplarının önemi araştırmacıların malûmudur. Tâhirü’l-Mevlevî’ye kadar doğru bilinen yanlışlar bizzat onun tarafından ortaya konulmuştur. Kimi konularda ise yol gösterici olmuş, ilmî noktadaki eksikliklerin giderilmesine dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Onun yazı dünyası; deneme, eleştiri, kitap/tür tanıtımları ve şiir şerhleri gibi geniş bir alana nüfuz etmekte, bizlere bıraktığı yazı ve eserleri de vukufiyetinin birer örneği olarak edebiyat ve kültür dünyamızda yerini almaktadır. Tâhirü’l-Mevlevî, ayrıca ince eleyip sık dokuyan bir yazar olması nedeniyle, yaşadığı dönemde birçok konuda başvurulan, sözüne değer verilen bir isim olma ayrıcalığını bugün de korumaktadır.Bu çalışmada Tâhirü’l-Mevlevî’nin gazete ve dergi sütunlarında kalan yazıları -Şair Nev’î ve Sûriye Kasidesi hariç- gün yüzüne çıkarılarak okuyucuyla buluşmaktadır. Edebî türler, şekiller ve edebiyat ıstılahları (terimleri); Türk ve İran şiirlerinden şerh ve tercümeleri; eser ve isim tanıtım yazıları bu eserde bir araya getirilmiştir. Ayrıca edebî tartışmaları ve bu tartışmalara ilgili kişiler (Şahabettin Süleyman ile Sadettin Nüzhet Ergun) tarafından verilen cevaplar da eklenerek; özelde yazarın, genelde de dönemin eleştiri ve polemik anlayışı, okura sunulmuştur.Elinizdeki kitabın en önemli yanı, Divan Edebiyatı’nı en iyi bilen bir müellifin müellifin kaleminden çıkmasıdır.

...düzyazı ve orta düzyazı. Divan Şiiri Sanatçıları 13 ... Divan Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri - EDEBİYATIN YERİ ... . YÜZYIL Anadolu'da Türk edebiyatı, ilk kalıcı örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlar. Tuhfetü'l Harameyn (Gezi yazıları). Surname. AZMİZADE HALETİ. *Evliya Çelebi, gözlemlerine kendi yorumlarını ekleyerek, o günün divan edebiyatı geleneğinin dışında, günlük Kaynak: TÜRK EDEBİYATINDA SEYAHATNAMELER ve GEZİ YAZILARI / Sedat MADEN. Şeyh Galip (1757 - 1799) : Mevlevi tarikatının şeyhid ... Divan Edebiyatında Düz Yazı, Nesir, Süslü Nesir, Sade Nesir ... . Şeyh Galip (1757 - 1799) : Mevlevi tarikatının şeyhidir. Divan Edebiyatı nın son büyük şairidir. Hüseyin Baykara'nın okul arkadaşı olan şair onun vezirliğini de yapmıştır.Düz yazıları da vardır... 1. Divan Edebiyatı, 14. yüzyıldan başlayarak medrese eğitimi görmüş şehirli aydınlara seslenen bir edebiyattır. Hayrabad (mesnevi). Tuhfetü'l Harameyn (Gezi yazıları). Surname. Divan edebiyatı nazım türleri. Dörtlük halinde Bent Halinde Beyit halinde. Rubai terci-i bent kıt'a. *Çağatay lehçesini kullanmıştır. *Hamse sahibidir. *Düz yazıları da vardır. Oluşturan - Edebiyat ve Türkçe - Mart 07, 2019. Divan edebiyatı her ne kadar şiir alanında gelişse de bu dönemde yer alan bazı yazarlar, nesir alanına da yönelmişlerdir. DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ Türk Divan şiirinin ilk verimleri 13. yy sonunda görülür. NEDİM (1680-1730): Divan edebiyatının büyük şairi Nedim, doğma büyüme İstanbulludur. Divan Edebiyatı konu olarak genellikle İslam dinine, tasavvufa ve şeriat ilkelerine bağlıdır. Fakat maddi aşk, güzellikler, şarap…vs de kendine yer bulmuştur. Divan şiirinde esas olarak aşk ön plandadır. Türklerin müslümanlığı kabul etmelerinden hemen sonraki dönemde, İslam medeniyetinin bilim, inanç ve kuralları çerçevesinde ortaya koydukları edebiyata Divan edebiyatı deniliyor. Bahariye: Bahar için yazılan kaside. Basitname: Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller. Bunlara Türkî-i basit gazel de denir. Ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, Tasavvuf Edebiyatı adı altında incelenir. Divan edebiyatının son dönemi olan 18. yüzyılda nesir alanında daha çok gezi yazıları görülür. D...